Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Podjetje AKTIM d.o.o. je izvedlo že več različnih študij na področju   cestogradnje. V nadaljevanju so naštete nekatere izmed njih:

 • meritve tornih sposobnosti z mersko napravo »SCRIMTEX« na 3.500 km državnih cest in AC,
 • strokovno raziskovalne naloge s področja tornih sposobnosti   silikatnih kamenin, uporabnosti EF pepela iz TEŠ Šoštanj in sodelovalo   pri študiji ureditve sanitarnih deponij,
 • ...
VEČ
Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 • Pravilnik o certificiranju
 • Smernica za presojo FPC
 • Aprila 2004 je podjetje AKTIM d.o.o. z odločbo Ministrstva za   gospodarstvo RS, št. 3210-8/2003-13 določeno za certifikacijski organ za   izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v   skladu z zahtevami tehničnih specifikacij SIST EN 12620, SIST EN 13043,  SIST EN 13055-1, SIST EN 13139, SIST EN 13242, SIST EN 13383-1 in SIST   EN 13450,  (sistem 2+).
 • VEČ
Inženiring

Inženiring

Dejavnosti inženiringa so:

 • projektiranje in tehnično svetovanje,
 • dimenzioniranje konstrukcij prometnih površin,
 • kontrola kvalitete tehnoloških postopkov, skladnosti proizvedenih in vgrajenih cestogradbenih materialov ter voziščnih kontrukcij,
 • izvaja konzultantske storitve,
 • opravlja izvedeniška mnenja,
 • podaja geološko-geomehanska poročila in
 • izvaja geomehanske preglede temeljnih tal in geomehanski nadzor med izvajanjem del.
VEČ
Laboratorij

Laboratorij

Od same ustanovitve dalje daje podjetje velik poudarek preskušanju gradbenih materialov in terenskim meritvam. Tako je bilo že leta 1996 podjetje AKTIM akreditirano s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo za certificiranje kamenih agregatov za beton in asfalt…

VEČ